गीत

याक्‍खा भाषामा रेकर्ड गरिएका केही भजनहरू, यसलाई सुन्‍न साथै डाउनलोड गरेर पनि सुन्‍न सकिनेछ॥