बाइवल कथाहरू

याक्‍खा भाषामा तयार पारिएका बाइबल कथाहरू, डउनलोड गरेर पनि सुन्‍न सक्‍नु हुनेछ।