प्रेरितको पुस्‍ताक

प्ररितको पुस्‍ताक याक्‍खा भाषामा अडियो रेकर्ड गरिएको छ सुन्‍नुहोला।

 • प्रेरित आभ्‍याय १

 • प्रेरित आभ्‍याय २

 • प्रेरित आभ्‍याय ३

 • प्रेरित आभ्‍याय ४

 • प्रेरित आभ्‍याय ५

 • प्रेरित आभ्‍याय ६

 • प्रेरित आभ्‍याय ७

 • प्रेरित आभ्‍याय ८

 • प्रेरित आभ्‍याय ९

 • प्रेरित आभ्‍याय १०

 • प्रेरित आभ्‍याय ११

 • प्रेरित आभ्‍याय १२

 • प्रेरित आभ्‍याय १३

 • प्रेरित आभ्‍याय १४

 • प्रेरित आभ्‍याय १५

 • प्रेरित आभ्‍याय १६

 • प्रेरित आभ्‍याय १७

 • प्रेरित आभ्‍याय १८

 • प्रेरित आभ्‍याय १९

 • प्रेरित आभ्‍याय २०

 • प्रेरित आभ्‍याय २१

 • प्रेरित आभ्‍याय २२

 • प्रेरित आभ्‍याय २३

 • प्रेरित आभ्‍याय २४

 • प्रेरित आभ्‍याय २५

 • प्रेरित आभ्‍याय २६

 • प्रेरित आभ्‍याय २७

 • प्रेरित आभ्‍याय २८