फोटा भिडियो

यहाँ बाइबलका कथाहरू फोटो भिडियो बनाएर राखिएको छ, डाउनलोड गरेर हेर्न सुन्‍न सक्‍नु हुनेछ।