चोछोक्‍लाम फोटो

नाबे फोटोचि ङ्‌ङेन्‍दामा कानिङ्‌ घाक्‍ङा सोॽमा ङ्‌यामेहा॥

Share