लुकाङा छेप्‍तुना नुसाला

नाबे लुकाङा छेप्‍तुना नुसालागा छेप्‍तापका अाडियो युक्‍सामा, ना खेम्‍मा   डाउनलोड चोक्‍मा चा यामेॽना॥

Thumbnail image
Share