फोटोहरूको भिडियो

नाबे बाइबल बेॽहा ताप्‍लिकका भिडियो न्‍जोगाहोङ्‍ ङ्‍युक्‍सामा, ङ्‍खाचि डाउनलोड चोक्‍माहोङ्‍ चा सोॽमा खेम्‍मा ङ्यामेहाचि॥

Share