चोछोक्‍लाम भिडियो

 नाबे याक्‍खा चोछोक्‍लामबे खिचान्‍जोगाघा भिडियो क्‍लिपचि ङ्‌युक्‍सामा खा घाक सोॽमा खेम्‍मा न्‍हाङ्‌  डाउनलोड चोक्‍माचा ङ्‌यामेहा॥

Share