याक्‍खा ताप्‍लिक

Downloads: 
 • File icon याक्‍खा ताप्‍लिकका छेप्‍ताप
  Download View111.21 KB
 • File icon याक्‍खा पोक्‍दाङ्
  Download View3.34 MB
 • File icon फोप्‍चिबा नुङ्‌ का
  Download View2.78 MB
 • File icon ताप्‍लिकका छेप्‍ताप
  Download View155.02 KB
 • File icon मुयाॽवाङा याङाङ्‌निङ्‌
  Download View3.65 MB
 • File icon चासुवाबे
  Download View2.34 MB
 • File icon याक्‍खा छेप्‍मा लाम्‍बु
  Download View178.32 KB
 • File icon भ्‍याबे ख्‍याङ्‌निङ्‌
  Download View7.48 MB

Taplik.jpg