Contact

सालेन हाङ्‌माहा वान्‍नेहाभोङ्‌ मोरोक्‍ना फारामबे हाङ्‌मा यामेका ङ्‌खाॽनिङ्‌गो छिम्‍योक मान्‍हा न्‍हाङा पोलोवा तोक्‍माहा मान्‍हाभोङ्‌ निङ्‌,फोन नाम्‍बार, इमेल हाङ्‌नुङ्‌मा पोरान्‍जोङ्‌मेन्‍हा।

Target Image