सेवायो हाङ्‌बाचि एङ्‌गा वेबसाइट www.yakkhasansar.com बे॥

नाबे ताप्‍लिक, छेम, अडियो, भिडियो खेम्‍मा,सोप्‍मा छेप्‍तापचि पोढाचोक्‍मा न्‍दोङ्‌मे॥ नुनिङ्‌वायो ना साइट सोगानागा लागि॥

फेरि चा ना साइटपे तुबिनाओ॥

 

 
Share