याक्‍खा छेम (भजन)

नाबे एङ्‌गा चेॽयाबे न्‍लुताहा छेम ङ्‌ङेन्‍दामा, खाचि डाउनलोड चोक्‍माहोङ्‌ चा खेम्‍मा ङ्‌यामेहा॥

 

Thumbnail image
Share