चोछोक्‍लाम सालेन

येसु सिनेमा विमोचान

     २०७१ पाैष १० संखुवा सभा-

 हेन हाक्‍निङ्‌ सुम फिम्‍बलिङ्‌ ओन्‍दाङ्‌ न्‍हाङ्‌तो याक्खाबा चेॽयाबे चोक्‍मा तारोक्‍ताना येसु सिनेमा चोगि ॽयाहोङ्‌ २०७१ पुस ७ गाते साङ्‌खुवासभा तुमोकपे बिमोचानगा चोछोक्‍लाम चोगा॥ न्‍ना चोछोक्‍लाम हिङ्‌ल्‌ङ्‌ याक्‍खाङा सान्‍चालान चोगु  न्‍हाङ्‌ पास्‍टार लाल बाहादुर याक्‍खाङा येसु कायुङ्‌लेन्‍बे इजाङ्‌ तायाना न्‍नागा उतुम्‍बे निङ्‌वाफुमागा चेॽया चेक्‍तु॥ न्‍ना चोछोक्‍लाम लेनगा ए मोक्‍तुनिङ्‌ तारोक्‍महा काम लेक्‍सा॥ न्‍ना चोछोक्‍लाम्‍बे गाछिया, तेराथुम,माम्‍लिङ्‌ ,आखिभुइ बेॽहा छुम्‍वाङ्‍चि भाङ्‌ प्‍याक बिस्‍वासिचि न्‍छुप्‍सामासा॥ चोछोक्‍लाम्‍बे याक्‍खाबा चेॽयाबे छेम लुसाङ्‌ लाक्‍साङ्‌ निङ्‌वाफुमागा उनिङ्‍ थेन्‍माहा काम लेक्‍सा॥

चोछोक्‍लाम्‍बे निङ्‌वाराङ्‌बा, छेप्‍खुबा, चिन्‍खुबाचि नुङ्‌  तेनबेॽहा प्‍याक याक्‍खाबा याक्‍खामाचि चा चोछोक्‍लाम्‍बे सोसे खेम्‍से  न्‍दायामासा॥ न्‍ना चोछोक्‍लामबे एको निङ्‌वाराङ्‌बा चेक्‍मा पिया उङा कानिङ्‌ याक्‍खाबा घाक चेॽयाबे हेक्‍साङ्‌ आइमि, कानिङ्‌ हेॽना धारमाबे आस्‍था युङ्‌माहोङ्‌ चा  खाॽलाहा कामङा एङ्‌गा निङ्‌ला युङ्‌मे न्‍हाङा एङ्‌गा आस्‍तित्‍वा वान्‍दिक सोम्‍मा राहाबाचोङ्‌ॽना ङ्‌खाॽलाहा कामगा कानिङ्‍ घाकङा आदार चोक्‍माहा चेॽया चेक्‍तु॥

 

 

 

 

चोछोक्‍लाम मेन्‍माना बेलाबे याक्‍खा इसाइ समाजका आध्‍यक्षा पाष्‍टार लाल बहादुर याक्‍खाङा न्‍नाबे न्‍दाया घाक माम्‍माहा याॽमिचि येसु सिनेमागा DVD नुङ्‍ याक्‍खा चेॽयाबे अानुबाद चोगाना ‘लुकाङा छेप्‍तुना’ छेप्‍ताप हाप्‍सुबिचि॥ चोछोक्‍लाम मेन्‍दाहोङ्‌ सिनेमा सोॽमेॽमाहा काम लेक्‍सा, न्‍ना सिनेमा घाक याक्‍खाबा याक्‍खामाचिङा निङ्‌वा म्‍बिहोङ्‌ न्‍सो ङ्‌खेप्‍सु॥ हेक्‍साङ्‌ना लेन घाक याक्‍खाचिगा उलुम्‍बे याक्‍खा चेॽयाभाङ्‍  साङ्‌गाति लेक्‍सा॥ न्‍ना साङ्‌गातिबे पास्‍टार जास बहादुर याक्‍खाङा निङ्‌वाफुमागा चेॽया चेक्‍तुक्‍सा॥ हाकुहा लेन्‍चिबे याक्‍खा इसाइ सामाजङा घाक याक्‍खाबाचिगा उलुम्‍बे निङ्‍वाफुमागा नुसाला तामेॽमागा लागि ना सिनेमा घाक याक्‍खा तेन-तेन रेन-रेनचिबे सोॽमेमागा तारतुम्‍बि तोङ्‍मासिम्‍मे॥

 

 

 

Share