याक्‍खा रेडियो mp3

याक्‍खाबा चेॽयाभाङ्‌ लेङ्‌मासिमेॽना याक्‍खा चोछोक्‍लाम ‘हिङ्‌लुङ्‌गा लाम्‍बु’ बे खादबारि एफ एम भाङ्‌ म्‍मोक्‍ताहा घाक mp3 नाबे ङ्‌युक्‍सामा, खाचि डाउनलोड चोक्‍माहोङ्‌चा खेम्‍मा ङ्‌यामेहाचि यो॥

Thumbnail image
Share