बाइबोल पि डि एफ

Downloads: 
 • File icon याक्‍खा सेवा छेम
  Download View697.67 KB
 • File icon उथुक्‍का छेप्‍ताप
  Download View1.29 MB
 • File icon लुकाङा छेप्‍तुना नुसाला
 • File icon उचुन्‍ना पाङ्‌निवाक
  Download View254.21 KB
 • File icon येसु सिनेमाबे सेम्‍ला पिखुबाचि
  Download View2.04 MB

नाबे ताप्‍लिक, बाइबोल घाकका Pdf फाइल ङ्‍युक्‍सामा खाचि डाउनलोड चोक्‍माहाङ्‍ चा सोॽमा पोढाचोक्‍मा ङ्‍यामेहाचि॥

pizen2.jpg