बाइबोल पि डि एफ

नाबे ताप्‍लिक, बाइबोल घाकका Pdf फाइल ङ्‍युक्‍सामा खाचि डाउनलोड चोक्‍माहाङ्‍ चा सोॽमा पोढाचोक्‍मा ङ्‍यामेहाचि॥

pizen2.jpg
Share